Skandinaviens största fisbutik i webb

Fiskebutiken

Varukorgen är tom

scriptspot_sitewide_nocheckout

scriptspot_sitewide_nocheckout

scriptspot_sitewide_nocheckout

Kundservice sidor

ANVÄNDARVILLKOREN FÖR HAPPY ANGLER KONCERNENS INTERNETSIDOR


 
1.    Allmänt

Dessa är de allmänna villkoren (senare ”Villkoren”) för Happy Angler koncernens (senare ”Happy Angler”) Internetsidor (senare ”Tjänsten”). Tjänstens användare (senare ”Användaren”) bör bekanta sig med dessa Villkor innan han eller hon använder Tjänsten. Villkoren tillämpas på Användarens alla handlingar i Tjänsten.

Tjänsten kan eventuellt innehålla en del speciella villkor som behandlar vissa funktioner (som t.ex. nätbutikens avtalsvillkor, recensionsfunktionens avtalsvillkor) som tillämpas på Användaren utöver Villkoren ifall Användaren använder dessa funktioner.
 

2.    Rättigheter och begränsningar som gäller användning av Tjänsten

Användaren innehar rätten att; se på och bläddra genom Tjänsten och dess innehåll, som omfattar bl.a. text, produktinformation, bilder, varumärken och logon (senare ”Innehållet”); och rätten att använda tjänsterna som erbjuds av Happy Anglers Tjänst. Användaren får inte redigera eller kopiera innehåller på något vis eller, som sådan eller redigerad, dela, sprida, flytta, framföra offentligt eller på något vis publicera Innehållet med undantag för länkning som tas upp i punkt 6.

Happy Angler beviljar Användaren den begränsade rätten, som definieras i dessa Villkor, att använda Tjänsten enbart för personligt bruk och förbjuder Användaren att helt eller delvis använda Tjänsten eller Innehållet för kommersiella syften. Utöver de rättigheter som särskilt definieras i dessa Villkor beviljar Happy Angler Användaren inga som helst rättigheter till Tjänsten eller Innehållet.

Tjänsten får användas enbart utgående från då gällande Villkor och tillämpad lagstiftning samt eventuella anvisningar och villkor som angetts i Tjänsten. Användaren får inte på något sätt avbryta eller försöka avbryta Tjänstens verksamhet.

Användaren får inte bruka Tjänsten för (i) olaglig verksamhet; (ii) för verksamhet som syftar till att avbryta Tjänstens verksamhet, försvåra andra användares möjlighet att använda Tjänsten eller annars störa Tjänstens verksamhet (bl.a. genom att lägga till tidsbelagda fientliga program, virus eller annat material i Tjänsten som kan påverka Tjänstens programmässiga struktur); (iii) för att samla in eller spara andra användares personuppgifter; (iv) för sådan förfalskning eller redigering av rubrikinformation eller taggar som syftar till att dölja ursprunget för innehåll som förmedlats via Tjänsten; (v) för att framträda som en representant för Happy Angler, dess koncernföretag eller någon annan part eller; (v) för att ge annan vilseledande information.

Användaren får inte använda Tjänsten för att skicka, producera eller publicera sådant innehåll (omfattar bl.a. men begränsas inte till text, bilder, logon och tecken) som (i) strider mot lag eller god sed eller annars inte är lämpligt att publiceras; (ii) strider mot tredje parters rättigheter eller; (iii) kan räknas som oberättigad reklam för produkter eller tjänster.

Användaren får använda Tjänsten för att skicka, producera eller publicera endast sådant innehåll som Användaren har obegränsade rättigheter att använda. Dessa rättigheter måste inkludera rätten att förmedla innehållet till Happy Angler och låta Happy Angler publicera innehållet i Tjänsten i sin helhet eller delvis utan att bli ansvarig för att betala eller annars ansvara för innehållet i fråga. Användaren förbinder sig till att inte ställa några som helst krav till Happy Angler berörande innehåll som Användaren skickat till, producerat för, eller publicerat i Tjänsten.

Användaren beviljar Happy Angler och dess dåvarande koncernpartners samt alla deras representanter, direktörer och anställda frihet från alla krav som; (i) uppstår från Användarens bruk av Tjänsten eller som; (ii) baserar sig på innehåll som Användaren förmedlat till eller via Tjänsten. Happy Angler varken kontrollerar eller ansvarar för innehåll som Användaren förmedlat till eller via Tjänsten. Happy Angler förbehåller rättigheten att, efter eget godtycke och utan förvarning, ta bort innehåll som Användaren lagt till eller använt i Tjänsten.

Happy Angler innehar rätten att när som helst begränsa användning av Tjänsten eller dess delar eller funktioner och kan av motiverade skäl hindra Användarens tillgång till Tjänsten. Happy Angler kan använda sig av dessa rättigheter utan förvarning eller kompensationsansvar. Happy Angler förbehåller rätten att åberopa alla de lagliga rättigheter som följer från att bryta mot de begränsningar som definieras i dessa Villkor.

3. Behandling av personuppgifter

 

Happy Angler behandlar personlig information på det sätt som den för närvarande gällande lagstiftningen om personuppgifter tillåter och förutsätter och fungerar därmed som en registeransvarig för personregister. Kunduppgifterna behandlas på det sätt som beskrivits i registerbeskrivningen.
 

4. Kakor

Tjänsten kan lagra kakor ("cookies") på användarens terminalutrustning. En cookie är en liten textfil som kan användas för att samla in data om hur och när Tjänsten används, t.ex. när och vilka Tjänstens sidor Användaren har läst, vilken webbläsare Användaren använder och varifrån Användaren kommit till Tjänsten. All data som kakorna lagrar är till sin natur anonymt, men information som erhållits från kakorna kan kombineras med personuppgifterna som angetts av Användaren.
Syftet bakom användningen av kakor är att; analysera och utveckla Tjänsten för att bättre tjäna dess Användare; att utnyttja denna information i statistisk uppföljning av Tjänstens besökarantal; och mäta effekten av Tjänstens olika funktioner. Data som samlas in med kakorna kan också användas för att producera riktad reklam.

Användaren kan förbjuda användningen av kakor i webbläsarens inställningar, men detta har en negativ eller till och med fullständigt hejdande inverkan på Användarens möjligheter att använda Tjänsten.
 

5.    Immaterialrättigheter

Tjänsten och Innehållet ägs av Happy Angler eller företagets samarbetspartners och skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. Alla immateriella rättigheter som anknyter till Tjänsten eller Innehållet (bl.a. upphovsrätter, registrerade och oregistrerade rättigheter gällande varumärken eller mönsterrätter, domännamn, patenter, databasrätter och affärshemligheter) ägs av och tillhör Happy Angler eller dess samarbetsparter. Alla rättigheter förbehålles.


6.    Länkar till eller innanför Tjänsten


Användarna har rätten att länka till Tjänsten på sina webbplatser. Länken får inte innehålla Happy Anglers varumärken i bildformat. Länken bör öppnas i ett individuellt nytt fönster, inte den länkande webbplatsens egna ram. Länkens layout, placering och andra egenskaper får inte skapa en vilseledande uppfattning om att den länkande parten eller dess funktioner, tjänster eller varor på något sätt skulle anknyta till Happy Anglers verksamhet eller skulle vara sponsrade av Happy Angler.

Happy Angler förbehåller rätten att, efter eget godtycke, när som helst och utan att behöva motivera det, förbjuda länkning till Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och upprätthålls av tredje parter. Happy Angler övervakar, granskar eller svarar inte för de länkade webbplatsernas innehåll, innehållets riktighet eller webbplatserna tillförlitlighet eller datasäkerhet. Länkarnas närvaro i Tjänsten visar inte heller att Happy Angler på något sätt skulle stöda webbplatsen eller göra reklam för webbplatsens tjänster och inte heller att det finns något förhållande mellan Happy Angler och den länkade webbplatsen. De länkade webbplatserna hör inte till Tjänsten och förvaltas inte på något sätt av Happy Angler. Dessa webbplatser är inte delar av tjänsten och kontrolleras inte på något sätt av Happy Angler. Användaren förstår och accepterar att länkarna flyttar Användaren bort från Tjänsten och att Användaren använder de länkade webbplatserna på eget ansvar. Användaren bör bekanta sig noggrant med den länkade webbplatsens användarvillkor och eventuella andra anvisningar innan har eller hon börjar använda den länkade webbplatsen.
 

7. Ansvarsbegränsning
Happy Angler levererar tjänsten och innehållet "i befintligt skick" utan något slags garanti. Happy Angler svarar inte för att Tjänsten sker utan avbrott och felfritt eller Tjänstens snabba tillgänglighet, funktionalitet och användbarhet. Happy Angler ansvarar inte för och ger inga garantier om att Innehållet eller den information som syns, ges eller förmedlas via Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig; för att informationen innehåller fel, utelämnanden, felaktigheter eller andra defekter eller; för frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

Happy Angler garanterar inte Tjänstens datasäkerhet eller att bulletinerna som skickas via Tjänsten är fria från virus eller andra skadliga element. Happy Angler kan inte garantera datasäkerheten för de meddelanden som skickas via Tjänsten. Happy Angler är inte ansvarig för data som Användaren skickat eller inte skickat eller mottagit eller inte mottagit.

Happy Angler skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd (inklusive men inte begränsat till skador till följd av förlorade affärer, avtal, intäkter, data, information eller avbrutna affärer) som är ett resultat av eller uppstår till följd av eller i samband med användningen av eller oförmågan att använda Tjänsten eller dess Innehåll eller på grund av eller i samband av dessa Villkor, inte ens om Happy Angler har underrättats om risken för sådana skador.


8.    Ändringar


Happy Angler förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra på dessa villkor. Villkorens ändringar träder i kraft då ändringarna har meddelats via Tjänsten varefter de tillämpas på Användarens handlingar i Tjänsten.

Happy Angler förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra eller korrigera Tjänsten och Innehållet eller ta bort vilka som helst delar av eller funktioner i Tjänsten.


9.    Tillämpad lagstiftning

Dessa Villkor regleras av finsk lag, med undantag av dess lagvalsbestämmelser. Parterna ska i första hand försöka lösa tvister som uppstår från dessa Villkor eller deras tillämpning genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo, avgörs tvisterna vid Vanda tingsrätt i Finland.

10.    Tjänstens uppehållare

Nätbutiken upprätthålls av:

Rusta Finland Oy
FO-nummer: 2161367-4Portparksvägen 1     
01200 VANDA
FINLAND
Fax. +358 (0) 75 - 325 5018
kundservice@happyangler.se

footer_content_ha

Betalningssätt:

Vi använder cookies för att du ska kunna surfa på våra webbplatser och använda alla funktioner. Genom att använda sidan godkänner användningen av cookies.
Klar Mera information