Skandinaviens största fisbutik i webb

Fiskebutiken

Varukorgen är tom

scriptspot_sitewide_nocheckout

scriptspot_sitewide_nocheckout

scriptspot_sitewide_nocheckout

Kundservice sidor

Registerbeskrivning enligt 10 § av finska personuppgiftslagen (523/1999):1.    Registerförare

Rusta Finland Oy (FO-nummer: 0750466-6)
Portparksvägen 1    
01200 VANDA
FINLAND
Telefon: +358 (0)75 3255 750
Samtalsavgift 0,088 e/min, inkl. moms


2.    Kontakt i dataskyddsärenden


Rusta Finland Oy
Telefon: +358 (0)75 325 5000
E-post: kundservice@happyangler.com


3.    Registrets namn

Rusta Finland Oy


4.    Hur personuppgifterna används och på vilken rättslig grund

personuppgifterna behandlas på grundval av EU:s dataskyddsförordnings 6 artikel, punkterna a-c och f, till sådant som gäller kundrelation, avtal, samtycke eller andra relevanta sammanhang. Typiska sådana sammanhang är Happy Angler Club-medlemskapet och klubbens verksamhet, olika köpfaser i webbutiken och affären, givande av respons och annan kommunikation med Happy Angler.

Uppgifterna används till att sköta förutnämnda relationer, till administration, analys och utveckling, till att skapa och upprätthålla klassificeringar och regler för grupper av registrerade, till planering och utveckling av registerförarens och de bolags som hör till samma koncern affärsverksamhet samt till kundinformation och marknadsföring.

I registret sparas de uppgifter som nämns i punkten Registrets datainnehåll. De gäller köpbeteendet hos kunder som använder tjänster som kräver registrering samt annan information om användningen av Happy Anglers tjänster. Köp- och användningsuppgifterna används till att analysera och klassificera registrerade gruppers handlande samt för att utveckla, modifiera och rikta förmåner, erbjudanden och kundrelationens innehåll så att de blir mer intressanta för den registrerade. Att vi noggrant skräddarsyr och riktar våra tjänster och vår information utifrån analys av kunduppgifterna är väsentligt för Happy Anglers kunder eftersom det hjälper oss att förbättra kundupplevelsen. Happy Angler har inget annat sådant helt automatiserat beslutsfattande som avses i EU:s dataskyddsförordnings 22 artikel än den kontroll av kredituppgifterna som tillhandahållaren av betalningstjänsten utför och som beskrivs noggrannare på webbsidan om betalningsinformation.


5.    Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande typer av data:

Basuppgifter
•    för- och släktnamn
•    kontaktuppgifter (postadresser, telefonnummer, e-postadresser)
•    födelsedatum (dag och månad)
•    språk
•    betalningsmedel och nödvändiga uppgifter om dem

Information om kundrelationen och annat väsentligt
•    användar-id och lösenord till registerförarens elektroniska tjänster
•    åtgärder som hör till att sköta och upprätthålla kundrelationen
•    kommunikation och meddelanden som gäller kundrelationen, såsom inspelningar av kundservicesamtal, respons, reklamationer, inklusive information om produkternas garanti
•    information om fakturering och indrivning
•    tillstånd till och förbud mot direkt marknadsföring samt annan nödvändig information som har att göra med den registrerades utnyttjande av sina rättigheter

Användningsinformation gällande kundrelationen och tjänsterna, exempelvis
•    de intresseuppgifter som den registrerade angett
•    marknadsföring som riktats till den registrerade, hur den använts och vilken information som getts
•    den registrerades köpuppgifter enligt produkt
•    uppgifter om användning av Happy Anglers tjänster, webbplatsen, information eller andra innehåll och element som hör till kundrelationen och annat relevant
•    innehåll som den registrerade producerat till tjänsterna (såsom produktrecensioner) och material som hör till dem
•    den tekniska information som den registrerades  webbläsare skickat till servern (såsom IP-adress, webbläsare, webbläsarversion)
•    de cookies som skickats till en identifierad registrerads webbläsare och de uppgifter som hänför sig till dem och hör ihop med personen – om användningen av anonyma cookies finns separat information på Happy Anglers webbplats.

Information om ändringar i ovannämnda uppgifter.


6.    Lagenliga informationskällor

Den registrerade själv i det han eller hon ger och uppdaterar sina personuppgifter i registerförarens affärer, elektroniska tjänst, i samband med registerförarens olika marknadsförings- och andra åtgärder eller i kundservicegränssnitt.
Den registrerades köp-, användnings- och beteendeuppgifter samlas ur registerförarens kassasystem och registerförarens elektroniska system.

Personuppgifter kan också insamlas och uppdateras ur de register som förs av registerföraren och andra bolag som hör till samma koncern samt från myndigheter och företag som erbjuder personuppgiftstjänster.7.    Överlåtande, överföring och avlägsnade av uppgifter

Uppgifter kan överlåtas inom de gränser som gällande lagar godkänner och kräver, bland annat åt samarbetspartners som registerföraren noga utvalt och som använder dem till marknadsföring som stöder registrets användningsändamål och innebär riktad och intressant information för den registrerade. Samarbetspartnerna har inte rätt att överlåta informationen vidare.

Personuppgifterna sparas endast så länge som det är befogat enligt rättsakterna. Personuppgifterna för webbutikskunder som inte är registrerade som klubbmedlemmar avlägsnas senast fyra år efter det sista köpet. Personuppgifterna för kunder som avslutat sitt klubbmedlemskap avlägsnas med beaktande av garanti-, reklamations- och andra dylika tider, men senast fyra år efter det sista köpet. Registerföraren kan emellertid på grundval av EU:s dataskyddsförordnings artikel 6.1.f överföra information i kundregistret till sina egna register för direkt marknadsföring även efter att kundrelationen upphört.

Personuppgifterna behandlas i huvudsak inom EU/EES-området. På grund av det tekniska genomförandet av databehandlingen flyttas personuppgifter även till Happy Anglers underleverantörer utanför EES-området. Happy Angler ser till att personuppgifterna skyddas tillräckligt på det sätt som EU:s dataskyddsförordning kräver. Happy Anglers samarbetspartners som överför personuppgifter till Förenta staterna har Privacy Shield-dataskyddscertifikat.


8.    Registerskydd

Databaserna i registret är skyddade mot dataintrång utifrån med brandväggar, lösenord och andra tekniska hjälpmedel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler.

Endast specifika anställda hos registerföraren och företag som handlar för registerföraren och som följer EU:s dataskyddsförordning har tillgång till registeruppgifterna med en individuell användarrätt som beviljas av registerföraren.9.    Den registrerades rättigheter

Den registrerade har i enlighet med EU:s dataskyddsförorning rätt att granska vilka uppgifter som sparats om honom eller henne i registret. Granskningsbegäran ska skickas till personen som sköter registerärenden, i skriftlig form och undertecknad. Granskningsbegäran kan också göras personligen hos registerföraren. Medlemmar i Happy Angler Club har ständigt tillgång till kundrelationens basuppgifter och den egna köphistoriken på de personliga klubbsidorna.

Den registrerade har rätt att kontakta registerföraren och förbjuda behandlingen av sina uppgifter och överlåtandet av dem för direkt marknadsföring. Förbudsrätten gäller inte kundinformationen eller registreringen som hör till kundrelationen eller en uttrycklig beställning eller den reklam eller förmånsinformation som hör till innehållet i tjänster som förutsätter medlemskap.  

Den registrerade har rätt att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning kräva korrigering av felaktiga uppgifter eller begränsning av behandlingen, kräva att uppgifter raderas om behandlingsgrunderna saknas samt rätt att i elektronisk form få de uppgifter som behandlas med stöd av samtycke eller för att verkställa ett avtal (dataportabilitet). Den registrerade kan utöva sin rätt genom en begäran till registerföraren.

Den registrerade har rätt att lämna ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten om han eller hon anser att man vid behandlandet av hans eller hennes personuppgifter bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Om den registrerades begäran om utövande av rättigheterna är uppenbart orimlig eller ogrundad kan man vägra att tillmötesgå den eller ta ut en avgift som motsvarar kostnaden.

footer_content_ha

Betalningssätt:

Vi använder cookies för att du ska kunna surfa på våra webbplatser och använda alla funktioner. Genom att använda sidan godkänner användningen av cookies.
Klar Mera information